ΣΚΗΝΗ ΕΒΔΟΜΗ

ω!
Καμιά φορά ένα επιφώνημα
όλα τα δείχνει και τα λέει.
Αυτό είναι το πρόβλημα.