ΣΟΒΑΡΑ

«Την πήρε πολύ σοβαρά» – οι πρώτες μου λέξεις.
Με διέκοψε ανυπόμονος: «Φαντάζομαι τη συνέχεια».

Όχι ανυπόμονος, σαν κουρασμένος.